Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens.

Gegevens en doeleinden

 • Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het verzorgen van counseling.
 • Je e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik ook om facturen te sturen en voor mijn boekhouding.
 • Counselingsovereenkomsten en -verslagen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • polisnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Ik hou een dossier bij van mijn begeleidingsgesprekken. Tot dit dossier heb ik als enige toegang. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Financiële gegevens blijven, ook conform die wet, 7 jaar bewaard.

Dit dossier kan ook nog voor de volgende doelen wordt gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik vanuit mijn praktijk verwerk.

Cookies

Ik maak geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Rechten

Je hebt altijd het recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van je toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van je persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van je gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@liesbeth-meijer.nl.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website.

Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Liesbeth Meijer Coaching & Counseling
Kamer van Koophandel-nummer: 59838191

Contact via: info@liesbeth-meijer.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2024.