Overheidsinstellingen & bedrijven

Overheidsinstellingen en bedrijven zijn gebaat bij een gezond, vitaal en gemotiveerd team van medewerkers. Wanneer er sprake is van (ziekte)verzuim, (over)spanning en ondermaatse prestaties, schaadt dat de organisatie. Het is van belang dat een leidinggevende in zo’n geval snel over een geschikte coach/counselor kan beschikken.

foto5

Training

Als een medewerker zich (te) vaak ziek meldt, is dat soms een teken dat er meer aan de hand is dan puur fysiek ongemak. Vaak spelen er stresserende factoren vanuit het werk mee.

Nog beter is het om ziekteverzuim te voorkomen door alert te zijn op de eerste signalen van psychosomatische verschijnselen. Ik verzorg korte workshops voor leidinggevenden over preventie van ziekteverzuim, overspanning en burnout, zodat deze adequaat kunnen reageren en bijtijds de hulp van een coach/counselor voor hun medewerkers kunnen inroepen.


foto3

Coaching

Er zijn veel factoren die het goed functioneren van medewerkers in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld:

 • Reorganisatiestress
 • Conflictsituaties
 • Overbelasting en onzekerheid door (dreigende) bezuinigingen
 • Haperingen in persoonlijke effectiviteit
 • Moeilijkheden bij het terugkeren naar werk na (ziekte)uitval
 • Spanningen op het thuisfront

Zulke situaties kunnen leiden tot (over)spanning en burnout. Persoonlijke coaching biedt ondersteuning, zowel bij het voorkómen hiervan als het begeleiden bij reeds ontstane klachten.

Ik ga in samenwerking met de medewerker na welke spanningsbronnen er zijn en hoe daar tot nu toe mee om is gegaan. Vervolgens kijken we of dat ook anders kan en welke hulp daarvoor nodig is. Zonodig voeren we ‘driegesprekken’ met collega’s of leidinggevenden om het vinden van oplossingen te bevorderen.

Ook voor leidinggevenden kan de boog te strak gespannen staan. Als coach kan ik u bijstaan bij vragen als:

 • Hoe houd ik mijn medewerkers gezond, vitaal en gemotiveerd in tijden van stress?
 • Hoe kan ik overzicht houden tijdens reorganisaties?
 • Hoe ontwikkel ik een flexibel leiderschap, passend bij de situatie van het moment?
 • Hoe krijg ik als nieuwe leidinggevende het vertrouwen van mijn medewerkers?
 • Hoe hanteer ik conflicten tussen medewerkers?
 • Hoe zorg ik dat ik zelf overeind blijf in turbulente situaties?

imgres-3

Counseling

Soms blijkt dat problemen op het werk meer complexe oorzaken hebben. Vooral miskenning van ernstige gebeurtenissen kunnen iemands werkprestaties en -plezier flink verstoren.
Hierbij valt te denken aan:

 • (Verdrongen) rouw
 • (Miskende) traumatische gebeurtenissen op het werk
 • Onverwerkte jeugdervaringen, die op het werk getriggerd worden
 • Ernstige problemen in het huidige privé-leven

Bij deze psychosociale problematiek is het belangrijk dat de medewerker zijn/haar verhaal kan vertellen, ondersteund wordt bij het verwerken van de gebeurtenis en dit tenslotte een plaats kan geven in zijn/haar leven.